Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Lindelaufer Gewande 54 Voerendaal

14

mrt

2018

Lindelaufer Gewande 54
6367 AZ Voerendaal

Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 14 maart 2018
vanaf 10:30
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Van der Valk Hotel Heerlen, zaal Heuvelland 1

Terworm 10
6411 RV Heerlen

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet mogelijk.

Object

loods met verdere opstallen ondergrond en erf, gelegen aan de Lindelaufer Gewande 54 te 6367 AZ Voerendaal, perceelgrootte 1270 m2

Publiekrechtelijke rechten en beperkingen:
Bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, ontleend aan 40008, datum in werking negen augustus tweeduizend zeventien.

Ten aanzien van het registergoed zijn besluiten genomen in verband met overtredingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (waaronder artikel 2.1 eerste lid aanhef en onder a en c) en overtreding van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Voor verdere inhoud van het bestuursdwangbesluit: zie bijzondere veilingvoorwaarden.

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens KADASTRALE GEMEENTE VOERENDAAL loods met ondergrond, aanhorigheden en erf, gelegen aan de Lindelaufer Gewande 54 te 6367 AZ Voerendaal, kadastraal bekend gemeente Voerendaal, sectie G nummer 349, groot twaalf are zeventig centiare (12 a 70 ca)
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Van der Valk Hotel Heerlen, zaal Heuvelland 1

Terworm 10
6411 RV Heerlen

woensdag 14 maart 2018 vanaf 10:30

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Inzetpremie (1%) komt ten laste van de executie-opbrengst en wordt voldaan zodra de koper aan zijn betalingsverplichitngen heeft voldaan.
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Lasten voor rekening koper

Omschrijving Jaarlijks Eenmalig/achterstallig
OZB eigenaren € 627,11 € 0,-
Waterschap eigenaar € 80,84 € 0,-
  € 707,95 € 0,-

Notariskantoor

AchtenvanGent Notarissen - Maastricht

Wilhelminasingel 68a
6221BK Maastricht

Dhr. C.M. van Beuzekom

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

op basis van de AVVE 2017 zijn de Bijzonder Veilingvoorwaarden vastgesteld. Deze zijn elders in deze advertentie gepubliceerd.
Onderminderd de verdere inhoud van de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden, wordt nadrukkelijk verwezen naar de volgende speciale bepalingen:

De gegoedheid zoals bedoeld in artikel 14 van de AVVE moet door de bieder worden aangetoond door:
1. het storten van een waarborgsom ter grootte van vijftien duizend euro (€ 15.000,00) tijdig voor de veiling op een van de derdengeldenrekeningen van de executienotaris, tenzij die bieder en zijn gegoedheid die notaris bekend zijn. Zulks is enkel ter beoordeling van de executienotaris. Eenieder die niet voldoet aan - of twijfelt over - zijn bekendheid en zijn gegoedheid, dient ter verificatie tijdig met het kantoor van de executienotaris in contact te treden. Alle beslissingen omtrent de kwalificatie van de bieder alsook diens gegoedheid worden door de notaris genomen; OF
2. een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen tijdens de veiling, waaruit blijkt dat de bieder over voldoende financiële middelen beschikt om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. Deze verklaring mag op de dag van de veiling niet ouder zijn dan vier (4) dagen.
3. In afwijking van artikel 5 van de AVVE staat Verkoper niet toe dat een Bieder na Veiling een vertegenwoordigde aanwijst. De Verkoper accepteert derhalve geen Akte de Command.
4. In afwijking van artikel 10 van de AVVE verlangt Verkoper vóór de Gunning betaling van de waarborgsom als omschreven in artikel 12 van de AVVE. De waarborgsom is groot vijftien duizend euro (€ 15.000,00) of een bankgarantie tot dit bedrag. Als hieraan niet wordt voldaan, behoudt Verkoper zich het recht voor om niet te gunnen. Het niet storten van de waarborgsom of het niet stellen van de bankgarantie binnen de gestelde termijn levert aansprakelijkheid op voor de nalatige partij, die daardoor alle voor Verkoper ontstane schade met kosten en rente moet vergoeden. Het verzuim treedt in zonder ingebrekestelling.

De kosten van een procedure tot gedwongen ontruiming op grond van art 525 lid 3 Rv worden geschat op €10.000,-.

Bijzondere voorwaarden

Opdrachtgever
De Ontvanger van de Belastingdienst, hierna te noemen: ‘de verkoper’,
heeft mij, notaris, de opdracht gegeven voor de executoriale verkoop van het hierna omschreven registergoed op grond van artikel 514 en verder Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Voorwaarden
Ten behoeve hiervan heb ik, notaris, bij akte verleden op zes februari tweeduizend achttien de voorwaarden voor deze executoriale verkoop vastgesteld.
Thans worden de veilingvoorwaarden opnieuw vastgesteld, onder volledige vervallenverklaring van de eerder vastgestelde voorwaarden.
De voorwaarden in deze akte zijn door mij, notaris, in overleg met de verkoper en overeenkomstig artikel 517 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vastgesteld. Als bewijs van instemming hiermee worden deze voorwaarden mede ondertekend door of namens de verkoper. Deze voorwaarden worden ook geplaatst op www.veilingnotaris.nl, hierna te noemen: ‘de website’ of ‘veilingnotaris.nl’.
Deze akte heeft de volgende indeling:
1. Algemene informatie
2. Informatie over het registergoed
3. Financieel
4. Openbare executoriale verkoop (de veiling)
1. ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Datum en plaats
De executoriale verkoop betreft een Zaalveiling en vindt plaats op veertien maart tweeduizend achttien om tien uur dertig minuten in Van der Valk Hotel Heerlen, Terworm 10 te 6411 RV Heerlen voor mij, notaris of voor een van de andere (toegevoegd) notarissen verbonden aan het kantoor van mij, notaris, of hun waarnemers, hierna te noemen: ‘de notaris’.
Omdat dit een executoriale verkoop door een beslaglegger is, is er niet de mogelijkheid tot onderhandse executoriale verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Er kan dus niet onderhands op het registergoed worden geboden. De bepalingen hierover in de hierna omschreven AVVE zijn daarom ook niet van toepassing.
1.2 Registergoed
Het registergoed is:
KADASTRALE GEMEENTE VOERENDAAL
loods met ondergrond, aanhorigheden en erf,
gelegen aan de Lindelaufer Gewande 54 te 6367 AZ Voerendaal,
kadastraal bekend gemeente Voerendaal, sectie G nummer 349,
groot twaalf are zeventig centiare (12 a 70 ca),
hierna te noemen: ‘het registergoed’.
1.3 Eigenaar/schuldenaar
De gerechtigde tot het registergoed is:
-
hierna te noemen: ‘de eigenaar’ en/of ‘de schuldenaar’.
1.4 Verkrijging eigenaar
Het registergoed werd door de eigenaar verkregen door levering op grond van koop.
Deze levering blijkt uit een akte op dertien december tweeduizend een verleden voor mr. P.A.H. Eurlings, destijds notaris te Voerendaal. Een afschrift van deze akte is ingeschreven in de openbare registers van het kadaster te Roermond op veertien december tweeduizend een, in register Onroerende Zaken Hypotheken 4, deel 12959, nummer 21.
Uit deze akte blijkt onder meer de kwijting voor de betaling van de koopprijs.
1.5 Hypotheek-/pandrecht
Er is blijkens een akte op dertien december tweeduizend een verleden voor notaris Eurlings voornoemd, waarvan een afschrift is ingeschreven in de openbare registers van het kadaster te Roermond op veertien december tweeduizend een, in register Onroerende Zaken Hypotheken 3, deel 12295, nummer 6, een hypotheekrecht gevestigd op het registergoed. De vordering waarvoor dit hypotheekrecht is gevestigd, is echter inmiddels voldaan.
1.6 Schuld
Het bestaan en de omvang van de schuld van de schuldenaar aan de verkoper blijkt uit de administratie van de verkoper.
1.7 Opeisbaarheid en verzuim
De schuldenaar is in zijn betalingsverplichting ten opzichte van de verkoper in verzuim. Op grond van diverse dwangbevelen is overgegaan tot executoriaal beslag.
1.8 Executoriaal beslag
Op zes juni tweeduizend zestien is executoriaal beslag gelegd op het registergoed ten behoeve van de verkoper, door middel van een proces-verbaal van inbeslagneming in de zin van artikel 504 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het proces-verbaal van inbeslagneming is op zes juni tweeduizend zestien ingeschreven in de openbare registers van het kadaster, in register Onroerende Zaken Hypotheken 3, deel 69676 nummer 109. Een afschrift van het proces-verbaal is vervolgens op dertien juni tweeduizend zestien aan schuldenaar betekend.
Het beslag is het oudste executoriaal beslag als bedoeld in artikel 513 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
1.9 Aanzegging
Deze executoriale verkoop is op grond van artikel 515 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tijdig aangezegd aan:
- de eigenaar/schuldenaar;
- de andere beslagleggers.
1.10 Toepasselijke algemene veilingvoorwaarden
Op deze executoriale verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (inclusief de daarin opgenomen begrippen), voor zover deze voorwaarden en/of begrippen in deze akte niet worden gewijzigd of aangevuld. Voor zover in deze akte niet anders is bepaald, is niet beoogd af te wijken van de definities in de begrippen van de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017. De Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 zijn vastgesteld bij akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te ‘s-Hertogenbosch. Een afschrift daarvan is ingeschreven in de openbare registers van het kadaster op vijf december tweeduizend zestien in register Onroerende Zaken Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129. Deze Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 worden hierna ook ‘AVVE’ genoemd.
2. INFORMATIE OVER HET REGISTERGOED
2.1 Feitelijke informatie
Milieu
Het is de verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de verkoper ook niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.
Volgens een bericht van de gemeente Voerendaal met datum zestien januari tweeduizend achttien, is geen informatie beschikbaar over bodemverontreiniging met betrekking tot het registergoed.
Bouwwerken zonder bouwvergunning
Volgens een bericht van de gemeente Voerendaal, met datum zestien januari tweeduizend achttien, zijn er ten aanzien van het registergoed besluiten genomen in verband met overtredingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (waaronder artikel 2.1 eerste lid aanhef en onder a en c) en overtreding van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. De gemeente Voerendaal heeft aan de eigenaar en overtreder een last onder dwangsom opgelegd als de herhaalde overtredingen niet worden beëindigd en beëindigd worden gehouden. Op grond van artikel 5:18 van de Wabo heeft de gemeente besloten dat dit besluit (tot het toepassen van bestuursdwang) mede geldt jegens de rechtsopvolger(s) van de eigenaar, alsmede jegens iedere verdere rechtsopvolger. Mitsdien kan dit besluit, tenzij bijzondere omstandigheden zich daartegen (naar het oordeel van de gemeente) verzetten, jegens die rechtsopvolger(s) of iedere verdere rechtsopvolger worden ten uitvoer gelegd en kunnen de kosten van die tenuitvoerlegging bij die rechtsopvolger(s) of verdere rechtsopvolger worden ingevorderd.
De verkoper staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de verkregen informatie.
Energielabel
Op www.ep-online.nl staat vandaag geen definitief energielabel van het registergoed geregistreerd.
2.2 Juridische informatie
Bestemming
Volgens een bericht van de gemeente Voerendaal met datum zestien januari tweeduizend achttien maakt het registergoed deel uit van het bestemmingsplan “Voerendaal Kunrade 2015”. Blijkens gemeld bestemmingsplan is aan het registergoed de bestemming ‘Bedrijf’ (bedrijven in maximaal categorie 2 van de VNG-handreiking Bedrijven en Milieuzonering (versie 2009)) toegekend.
Privaatrechtelijke rechten en beperkingen
Ten aanzien van erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen en/of andere bijzondere verplichtingen met betrekking tot het registergoed wordt verwezen naar de akte vermeld onder 1.4.
In die akte is onder meer woordelijk vermeld:
“Vestiging erfdienstbaarheid
Vervolgens verklaarden partijen te hebben afgesproken een erfdienstbaarheid te vestigen in verband met de aanwezige rioolleiding en overkluisde waterloop.
Ter uitvoering daarvan verklaarden comparanten, die sub 1 handelend als gemeld, ten laste van een strook grond ter oppervlakte van negenennegentig centiaren uit de hiervoren verkochte percelen, gemeente Voerendaal, sectie G nummers 61 en 240, als dienend erf, en ten behoeve van de aan de gemeente Voerendaal in eigendom zijnde en verblijvende percelen gemeente Voerendaal, sectie G nummer 61 en 239, als heersend erf, tot het hebben, houden, gebruiken, onderhouden, verwijderen en eventueel vernieuwen van een rioolleiding en een overkluisde waterloop met eventuele bijbehoren, onder de volgende bepalingen:
a. de met erfdienstbaarheid belaste strook dient te allen tijde bereikbaar te blijven;
b. op de met erfdienstbaarheid belaste strook grond mag alleen een verwijderbare open verharding worden aangebracht;
c. indien werkzaamheden op de met erfdienstbaarheid belaste strook grond noodzakelijk zijn, dient deze strook na afloop van die werkzaamheden in de oude toestand te worden teruggebracht.”
Voor zover in die bepalingen verplichtingen voorkomen die de verkoper aan de koper moet opleggen, wordt geacht dat de verkoper dat gedaan heeft door de gunning bij de veiling. De koper aanvaardt deze verplichtingen door het uitbrengen van een bod.
Voor zover het gaat om rechten ten behoeve van derden, worden die rechten geacht door de verkoper voor die derden te zijn aangenomen door de gunning bij de veiling.
Publiekrechtelijke rechten en beperkingen
Als publiekrechtelijke beperking met betrekking tot het registergoed in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie is bekend:
Bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, ontleend aan 40008, datum in werking negen augustus tweeduizend zeventien;
Dit blijkt uit informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers.
In verband hiermee heeft de verkoper bij de gemeente Voerendaal geïnformeerd naar deze en eventuele andere publiekrechtelijke beperkingen.
Ten aanzien van het registergoed zijn besluiten genomen in verband met overtredingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (waaronder artikel 2.1 eerste lid aanhef en onder a en c) en overtreding van het ter plaatse geldende bestemmingsplan.
De reden van deze besluiten is gelegen in het illegaal plaatsen van twee chalets op het erf van het registergoed, casu quo het niet (volledig) verwijderen en verwijderd houden van zaken die in strijd met het bestemmingsplan zijn geplaatst.
De gemeente Voerendaal heeft aan de eigenaar en overtreder een last onder bestuurdwang opgelegd als de herhaalde overtredingen niet worden beëindigd en beëindigd worden gehouden. Op grond van artikel 5:18 van de Wabo heeft de gemeente besloten dat dit besluit (tot het toepassen van bestuursdwang) mede geldt jegens de rechtsopvolger(s) van de eigenaar, alsmede jegens iedere verdere rechtsopvolger. Mitsdien kan dit besluit, tenzij bijzondere omstandigheden zich daartegen (naar het oordeel van de gemeente) verzetten, jegens die rechtsopvolger(s) of iedere verdere rechtsopvolger worden ten uitvoer gelegd en kunnen de kosten van die tenuitvoerlegging bij die rechtsopvolger(s) of verdere rechtsopvolger worden ingevorderd.
Voor zover de eigenaar geen uitvoering zal geven aan hetgeen opgelegd in het bestuursdwangbesluit, is de koper gehouden over te gaan tot ontruiming van het registergoed.
De koper aanvaardt deze beperkingen door een bod uit te brengen.
Volgens de gemeente zijn er behalve deze beperkingen geen andere publiekrechtelijke beperkingen bekend.
De verkoper is niet bekend met feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat deze informatie onjuist of onvolledig is of dat er andere inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn, die niet zijn ingeschreven.
De koper is ervan op de hoogte dat overheidsorganen op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen vier dagen de tijd hebben voor inschrijving van de beperking in het gemeentelijke beperkingenregister. Bij perceelsveranderingen hebben overheidsorganen vier weken de tijd voor deze inschrijving. Inschrijvingen in de registers na vandaag zijn voor risico van de koper.
2.3 Gebruik
In aanvulling op artikel 24 van de AVVE geldt het volgende:
In verband met de beëindiging van de termijn waarvoor door de gemeente sluiting van het registergoed is opgelegd, zijn de sleutels behorende bij het registergoed inmiddels weer aan de eigenaar ter hand gesteld. Het object is thans weer in gebruik genomen door de eigenaar.
Voor zover na de veiling blijkt dat sprake is van gebruik door de eigenaar en/of personen die zich zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan de koper, kan de koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze als in artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.
3. FINANCIEEL
3.1 Kosten en heffingen
a. Het registergoed is geen tot bewoning bestemde onroerende zaak. Op grond van artikel 9 lid 2 van de AVVE worden aan de koper in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting en omzetbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is;
- de kosten van doorhaling van de inschrijvingen van hypotheken, beperkte rechten en beslagen;
- de kosten van advertenties en biljetten, afslagersloon, zaalhuur en/of de website;
- de eventuele andere kosten van de voorbereiding en organisatie van de executoriale verkoop.
b. Volgens opgave van de betreffende instanties bedragen de eigenaarslasten voor het registergoed per vandaag:
- onroerendezaakbelasting: zes honderd zeven en twintig euro en elf eurocent (€ 627,11);
- waterschapslasten: tachtig euro en vier en tachtig eurocent (€ 80,84).
Deze eigenaarslasten worden niet verrekend.
c. In afwijking van artikel 7 lid 3 AVVE komt de inzetpremie ten laste van de opbrengst. Dat impliceert dat de inzetpremie enkel kan worden voldaan wanneer de koper zal nakomen.
3.2 Aanvulling op de AVVE
In aanvulling op artikel 26 lid 2 van de AVVE geldt dat als de wederpartij eerst kiest voor nakoming van de koopovereenkomst in de zin van sub a van die bepaling en vervolgens alsnog voor ontbinding in de zin van sub b van die bepaling, de boete wordt verminderd met het al betaalde bedrag van de dagboete.
a. In aanvulling op artikel 26 lid 2 van de AVVE geldt dat als de wederpartij eerst kiest voor nakoming van de koopovereenkomst in de zin van sub a van die bepaling en vervolgens alsnog voor ontbinding in de zin van sub b van die bepaling, de boete wordt verminderd met het al betaalde bedrag van de dagboete.
b. In aanvulling op artikel 10 lid 1 onder c AVVE geldt dat de notaris in beginsel geen rente vergoedt over de waarborgsom. Ingeval door een belanghebbende een beroep wordt gedaan op vergoeding van rente over de waarborgsom, aanvaardt diegene de aansprakelijkheid voor eventuele negatieve rente, naast zijn verplichting om administratiekosten die de notaris ter zake moet maken te voldoen uit de waarborgsom.
c. Daar waar in artikel 10 van de AVVE een betalingsverplichting staat vermeld voor een Koper, waar nog geen sprake kan zijn van een Koper, dient te worden gelezen dat de betalingsverplichting geldt voor de Bieder die het hoogste Bod heeft uitgebracht.
d. In afwijking van artikel 5 van de AVVE staat Verkoper niet toe dat een Bieder na Veiling een vertegenwoordigde aanwijst.
De Verkoper accepteert derhalve geen Akte de Command.
e. In afwijking van artikel 10 van de AVVE verlangt Verkoper vóór de Gunning betaling van de waarborgsom als omschreven in artikel 12 van de AVVE. De waarborgsom is groot vijftien duizend euro (€ 15.000,00) of een bankgarantie tot dit bedrag. Als hieraan niet wordt voldaan, behoudt Verkoper zich het recht voor om niet te gunnen.
Het niet storten van de waarborgsom of het niet stellen van de bankgarantie binnen de gestelde termijn levert aansprakelijkheid op voor de nalatige partij, die daardoor alle voor Verkoper ontstane schade met kosten en rente moet vergoeden. Het verzuim treedt in zonder ingebrekestelling.
Alle betalingen moeten worden gedaan op een daartoe bestemde rekening van de notaris.
4. DE OPENBARE EXECUTORIALE VERKOOP (DE VEILING)
De volgende bijzondere veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de veiling.
4.1 Wijze van veilen
De veiling is een zaalveiling zoals bedoeld in begrip 29 en in artikel 2 van de AVVE.
De veiling vindt plaats in één zitting. De inzet vindt plaats bij opbod en de afslag aansluitend bij afmijning.
4.2 Bieden
De wijze waarop de biedingen in de zaal moeten worden uitgebracht, wordt voorafgaand aan de biedingen kenbaar gemaakt door de veilingmeester.
4.3 Legitimatie
De bieder, koper en vertegenwoordigde moeten zich tegenover de notaris legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen.
4.4 Gegoedheid
De gegoedheid zoals bedoeld in artikel 14 van de AVVE moet door de bieder worden aangetoond door:
- het storten van een waarborgsom ter grootte van vijftien duizend euro (€ 15.000,00) tijdig voor de veiling op een van de derdengeldenrekeningen van de executienotaris, tenzij die bieder en zijn gegoedheid die notaris bekend zijn. Zulks is enkel ter beoordeling van de executienotaris. Eenieder die niet voldoet aan - of twijfelt over - zijn bekendheid en zijn gegoedheid, dient ter verificatie tijdig met het kantoor van de executienotaris in contact te treden. Alle beslissingen omtrent de kwalificatie van de bieder alsook diens gegoedheid worden door de notaris genomen; of
- een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen tijdens de veiling, waaruit blijkt dat de bieder over voldoende financiële middelen beschikt om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. Deze verklaring mag op de dag van de veiling niet ouder zijn dan vier (4) dagen.
4.5 Gunning
Als de verkoper niet tot gunning overgaat, worden:
- de kosten en heffingen die de koper al heeft betaald, terugbetaald;
- de waarborgsom terugbetaald en/of de bankgarantie teruggestuurd;
Dit geldt niet als de bieder/koper in gebreke is.
4.6 Risico-overgang
Het registergoed is geen tot bewoning bestemde onroerende zaak. Op grond van artikel 19 van de AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van gunning.
SLOT
De verschenen persoon is mij, notaris bekend.
Waarvan akte is verleden te Maastricht op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.

Foto's
Downloads
Kaart BP Voerendaal-Kunrade.pdf pdf-document
Artikel 6 Bedrijf.pdf pdf-document
Artikel 23 Waarde Archeologie I.pdf pdf-document
Artikel 31 Milieuzone Bodembeschermingsgebied.pdf pdf-document
Kaart Bodemloket.pdf pdf-document
VEILINGKOSTEN.pdf pdf-document
internetversie bijzondere veilingvoorwaarden beslagveiling Lindelaufer Gewande 54 te Voerendaal.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.