Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Kobelaan 46 Rotterdam

4

apr

2018

Kobelaan 46
3067 MD Rotterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 4 april 2018
vanaf 13:30
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op dinsdag 20 maart 2018 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Hillegersberg, sectie C, complexaanduiding 6601-A, appartementsindex 94, omvattende:
a. het vijftien/eenduizend negenhonderd zesenvijftigste (15/1956e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het recht van erfpacht, eindigende vijftien september tweeduizend tachtig, van percelen grond, eigendom van de gemeente Rotterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Hillegersberg, sectie C, nummers 5626 tot en met 5632, tezamen groot achtenveertig are en twintig centiare (48 a. 20 ca.), met de rechten van erfpachter op de door erfpachter op die grond gestichte opstallen, bestaande uit honderd eenentwintig woningen en vijf praktijkruimten, plaatselijk bekend Kobelaan 2 tot en met 124 (even) en 3 tot en met 35 (oneven), Evenaar 264 tot en met 286 (even), Kobehof 2 tot en met 8 (even) en Grote Beer 930 tot en met 990 (even) te Rotterdam;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping met afzonderlijke berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Kobelaan 46 te 3067 MD Rotterdam;

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Hillegersberg, sectie C, complexaanduiding 6601-A, appartementsindex 94
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

woensdag 4 april 2018 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 1 mei 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. V.D. Sibbes

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - administratief onbewoond.

Het erfpachtrecht eindigt op 15 september 2080 en de erfpachtcanon is afgekocht tot en met
17 januari 2058.De laatst bekende canon ten tijde van de afkoop bedroeg € 464,22 per jaar.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van koper.
Eventuele huren, servicekosten en/of waarborgsommen worden niet verrekend.

Voor zover verkoper bekend is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele achterstallige erfpachtscanon en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 511,55.
Bijdrage VvE per maand € 100,09. Aandeel reservefonds € 2.118,26.
Mutatiekosten € 151,25.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 20 maart 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 1 mei 2018.

Info: www.veilingnotaris.nll
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam, tel. 010-22 40 900, e-mail: vera.sibbes@vhnv.nl, , in behandeling bij mw. V.D. Sibbes.

Foto's
Downloads
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 9383 nr 72 reeks ROTTERDAM.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 11905 nr 1 reeks ROTTERDAM.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 16351 nr 8 reeks ROTTERDAM.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 21333 nr 24 reeks ROTTERDAM.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Bodemloketrapport (1).pdf pdf-document
Brondocument_Hyp4_40941_51.pdf pdf-document
Kadastrale_Kaart_HILLEGERSBERG_C_6601_29-01-2018_14-44-56.pdf pdf-document
Ruimtelijkeplannen.nl.pdf pdf-document
voorlopig energielabel.pdf pdf-document
WKPB.pdf pdf-document
kostenoverzicht Kobelaan 46.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.