Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Gotenpark 195 Tilburg

13

jun

2018

Gotenpark 195
5037 SN Tilburg

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 13 juni 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op dinsdag 29 mei 2018 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond alsmede de parkeerplaats en berging en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 5037 SN Tilburg, Gotenpark 195 , kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie AB, complexaanduiding 2356-A, appartementsindex 4, alsmede het één/éénhonderd tweeëndertigste (1/132) onverdeeld aandeel in het mandelige
binnenterrein met toebehoren te Tilburg nabij de Friezenlaan, kadastraal bekend
gemeente Tilburg, sectie AB nummers 2420, groot zestig are en 2551, groot één
hectare, zeventien are en vijfenveertig centiare.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Gemeente Tilburg, sectie AB, complexaanduiding 2356-A, appartementsindex 4; gemeente Tilburg, sectie AB nummers 2420, groot zestig are en 2551, groot één hectare, zeventien are en vijfenveertig centiare
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 13 juni 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 10 juli 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. mr. P.A.M. Tjon Sien Kie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: debiteur staat ingeschreven.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum 10 juli 2018.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 629,32.
Bijdrage VvE € 157,33 per maand. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 29 mei 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 10 juli 2018.

Foto's
Downloads
energielabel.pdf pdf-document
bagviewer.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
Kadastrale_Kaart_Tilburg_AB_2356_23-03-2018_16-36-41.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
kostenoverzicht Gotenpark 195.pdf pdf-document
info WKPB.pdf pdf-document
info VvE.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 12249 nr 19 reeks BREDA.pdf pdf-document
kostenoverzicht Gotenpark 195.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.