Werfstraat 22 Haarlem

25

jun

2019

Werfstraat 22
2021 BP Haarlem

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 25 juni 2019
vanaf 10:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op maandag 10 juni 2019 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping van het gebouw met bijbehorende berging aan de Werfstraat 22 te 2021 BP Haarlem, kadastraal bekend gemeente Haarlem, sectie G, complexaanduiding 4032-A, appartementsindex 47, uitmakende het vierenvijftig/drieduizend zevenhonderd achtennegentigste (54/3.798e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, omvattende het uitsluitend gebruik van de tweeënveertig (42) woonappartementen, gelegen op de eerste tot en met vijftiende verdieping van het gebouw genaamd: De Pionier, met bijbehorende bergingen en verder toebehoren, kadastraal bekend gemeente Haarlem, sectie G, complexaanduiding 4032-A, appartementsindex 2, uitmakende het vierduizend tweehonderd zevenennegentig/twaalfduizend vijfhonderd vijfennegentigste (4.297/12.595e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit percelen grond gelegen aan of nabij de Spaarndamseweg te Haarlem op welke percelen een gebouw is gesticht, bestaande uit achtenzeventig (78) woonappartementen met bergingen, een bedrijfsruimte en ondergelegen stalling/garage, kadastraal bekend gemeente Haarlem, sectie G, nummer 3337, groot eenduizend zeshonderd acht vierkante meter (1.608 m2), nummer 3401, groot eenduizend achtentwintig vierkante meter (1.028 m2), nummer 3719, groot zeshonderd vijfentachtig vierkante meter (685 m2), nummer 4025, groot eenhonderd vierkante meter (m2), en nummer 4027, groot vijfentwintig vierkante meter (25 m2)

Gegevens makelaar:
Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V.
Derde Kostverlorenkade 33
1054 TR AMSTERDAM
Tel. : +31 20 589 3010

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Haarlem, sectie G, complexaanduiding 4032-A, appartementsindex 47,
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Nationalevastgoedveiling.nl

dinsdag 25 juni 2019 vanaf 10:30

Online bieden via Nationalevastgoedveiling.nl

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. B. de Groot

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Artikel 3. Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (de "AVVE"), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag en wel op vijfentwintig juni tweeduizend negentien vanaf tien uur dertig (10:30 uur), via de website van Nationale Vastgoedveiling, zijnde www.nationalevastgoedveiling.nl, hierna: de "Veilingwebsite".
In afwijking van het bepaalde in de AVVE wordt hierbij bepaald:
het afslagbedrag, zijnde de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag), vormt de koopsom.
Indien in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, zal de Inzet automatisch met twee minuten worden verlengd.
Om deel te kunnen nemen aan de veiling, dient men zich eerst te registreren zoals vermeld op de Veilingwebsite.
De veiling kan ook op andere websites worden gepubliceerd.
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming;
e. mutatiekosten vereniging van eigenaars;
f. de achterstallige bijdragen bij de vereniging van eigenaars die het lopende of voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, op grond van artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek;
g. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed (mogelijk gedeeltelijk) in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zal op enkel vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Voor het (overige gedeelte van het) Registergoed is het aan Schuldeiseres onduidelijk of er personen krachtens huurovereenkomst gebruik maken van het Registergoed en bestaat het Registergoed uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek.
Verkoper heeft niet het verlof tot het inroepen van het huurbeding verzocht aan de voorzieningenrechter, omdat Verkoper hierbij geen belang als bedoeld in 3:264 lid 1 letter b Burgerlijk Wetboek heeft.
Gelet op het bovenstaande zijn lid 3 en lid 5 van artikel 24 AVVE (mogelijk) van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"3. Indien het Registergoed is verhuurd, gaan de rechten en plichten uit de huur op de Koper over voor zover de wet dit voorschrijft.
Voor zover huurtermijnen of overige aanspraken zijn verpand of gecedeerd aan de Verkoopster of zijn beslagen door de Verkoopster, maakt de Verkoopster daarvan melding in de Bijzondere Veilingvoorwaarden. De Verkoopster verklaart dat zij tegenover de Koper en zijn rechtsopvolgers geen aanspraak maakt op rechten op huurtermijnen uit hoofde van pandrecht, cessie of beslag met ingang van de eerste huurtermijn die verschijnt na de Levering.
De Verkoopster staat er niet voor in dat de na de Levering te verschijnen huurtermijnen of overige aanspraken niet zijn verpand of gecedeerd aan derden, dat hierover niet op een andere wijze is beschikt, of dat deze huurtermijnen of overige aanspraken niet zijn beslagen door derden, ook al wordt daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden geen mededeling gedaan.
5. Voor wat betreft iedere, ten tijde van de Levering, ter zake het Registergoed van kracht zijnde huurovereenkomst:
- komt het risico dat er op een (of meerdere) recht(en) uit hoofde van de huurovereenkomst beslag is gelegd voor rekening van de Koper;
- voor zover de huurder verplicht is een waarborgsom te storten of een bankgarantie te doen stellen, staat de Verkoopster er niet voor in dat de huurder een waarborgsom heeft gestort of een bankgarantie heeft doen stellen;
- kan de Koper jegens de Verkoopster alleen aanspraak maken op afgifte van een in opdracht van de huurder gestelde originele bankgarantie, als de betreffende originele bankgarantie in het bezit is van de Verkoopster;
- heeft de Koper overigens ter zake een:
- door de huurder gestorte waarborgsom;
- in weerwil van een verplichting ter zake niet door de huurder gestorte waarborgsom;
- in opdracht van de huurder gestelde bankgarantie; en/of
- in weerwil van een verplichting ter zake niet in opdracht van de huurder gestelde bankgarantie,
geen aanspraak jegens de Verkoopster;
- heeft de Koper geen aanspraak jegens de Verkoopster op grond van het feit dat de huurder tot het moment van Levering van het Registergoed servicekosten en eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting heeft voldaan;
- wordt een huurtermijn, die betrekking heeft op de betaalperiode van de huurovereenkomst waarin Levering valt, uitsluitend tussen de Verkoopster en de Koper op en per de datum van Levering verrekend voor zover de Verkoopster de betreffende huurtermijn heeft ontvangen."
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk zesentwintig juni tweeduizend negentien om veertien uur bij de notaris rekeningnummer NL10 RABO 0103.3686.04 onder vermelding van "aanbetaling kosten veiling Werfstraat 22 te Haarlem/61900199" te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoopster schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs over te leggen. Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen of de waarborgsom niet behoeven te storten.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. In afwijking van artikel 7 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden."
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden
11.1 De onderhavige veiling is een internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan slechts via de website https://www.nationalevastgoedveiling.nl/ plaatsvinden.
11.2 Voor de definities van de diverse begrippen wordt verwezen naar de AVVE. Daarnaast wordt in deze bijzondere veilingvoorwaarden verstaan onder:
(a) nationalevastgoedveiling.nl: https://www.nationalevastgoedveiling.nl/, de algemeen toegankelijke veilingwebsite of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke veilingwebsite een bod via internet kan worden uitgebracht;
(b) NVV: Nationale Vastgoed Veiling B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met adres Kryptonweg 8, 3812 RZ Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64451887;
(c) Biedprotocol: de in het kader van het toezicht en de orde van de Veiling, ingevolge de AVVE en de bijzondere veilingvoorwaarden, geldende regels betreffende de wijze waarop een Deelnemer zich dient te registreren, de wijze waarop het Bod dient te worden uitgebracht en hoe de Deelnemer en/of de biedingen worden gecontroleerd en alle overige op de Veilingwebsite vermelde uitleg over de Veiling en het doen van biedingen;
(d) Veilingwebsite: de website als hiervoor sub a bedoeld;
(e) Registratie: het geheel van de door NVV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijk persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die via nationalevastgoedveiling.nl wil bieden, zoals opgenomen in de Algemene Gebruikersvoorwaarden nationalevastgoedveiling.nl en vermeld op de Veilingwebsite;
(f) Deelnemer: een natuurlijk persoon, die ten minste achttien jaar is, of een personenvennootschap of rechtspersoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op nationalevastgoedveiling.nl.;
(g) Platformnotaris: de notaris die:
- na afloop van de Veilingperiode het resultaat van de biedingen bevestigt, voor zover deze zijn gedaan met gebruikmaking van de door NVV ingerichte elektronische omgeving, die voor de Deelnemers en de veilingnotaris toegankelijk is via de Veilingwebsite;
- controleert of zich gedurende de Veilingperiode onregelmatigheden op de in die elektronische omgeving casu quo de Veilingwebsite hebben voorgedaan, waaronder begrepen doch niet beperkt eventuele schending van geheimhouding;
(h) Vastgoedadviseur: de eventueel door de Verkoopster ingeschakelde vastgoedadviseur;
(i) Veiling: de executoriale verkoop van het Registergoed als bedoeld in artikel 514 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of artikel 3:268 lid 1 of lid 2 Burgerlijk Wetboek;
(j) Veilingperiode: de in de bijzondere veilingvoorwaarden en/of op de Veilingwebsite bekend gemaakte perioden waarbinnen Inzet en Afslag plaatsvinden en waarbinnen mitsdien een Deelnemer een bod kan uitbrengen;
(k) Begintijd: het aanvangstijdstip van Inzet;
(l) Eindtijd: het tijdstip waarop de Inzet eindigt, behoudens verlenging; de Inzet wordt automatisch met twee minuten verlengd indien er in de laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw bod wordt gedaan, met dien verstande dat de Inzet niet verlengd wordt indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de Veilingperiode eindigt;
(m) Definitieve Eindtijd: het tijdstip waarop de laatste verlenging van de Inzet moet zijn geëindigd.
11.3 In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een bieder alleen via internet worden geboden, zoals onder Biedprotocol vermeld op de Veilingwebsite. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht door een bieder op de op de Veilingwebsite voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de bieder uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
11.4 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen de notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.5 Er wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
11.6 Tenzij de notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de inzet en de afslag, dan nadat de notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
11.7 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE geschiedt de afmijning door de bieder elektronisch door te klikken of te drukken op het woord "MIJN".
11.8 Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de bieder tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een bieder kan afmijnen.
11.9 De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het (mobiele) telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd om het bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
11.10 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoopster) tenzij dit elders in de bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens een of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11.11 De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken.
11.12. Door het uitbrengen van een bod verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
11.13. Door het uitbrengen van een bod verleent de bieder, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de bieder het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris ter zake van de veiling.
Artikel 12. Toezicht
De Platformnotaris controleert aan de hand van een security audit of de NVV zich naar redelijkheid inspant om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en de hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer legt, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke vereisen en de stand van de techniek op dat moment. De security audit wordt geactualiseerd zodra de Platformnotaris daartoe aanleiding ziet, bijvoorbeeld naar aanleiding van wijzigingen die zijn doorgevoerd in de door de Veilingwebsite ontsloten, door de NVV beheerde, elektronische omgeving door middel waarvan de biedingen kunnen worden gedaan.
Artikel 13. Aansprakelijkheid.
1. Een Deelnemer, een bieder, een Volmachtgever en/of de Koper hebben geen van allen aanspraak op vergoeding van schade of op enig ander recht jegens de Verkoopster, de Veilingnotaris, de Platformnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV en/of door hen ingeschakelde derden uit hoofde van:
- mededelingen ter zake het Registergoed, ongeacht of deze onderdeel uitmaken van de informatie over het Registergoed;
- het achterwege blijven van mededelingen;
- een omstandigheid of een risico dat conform de Bijzondere Veilingvoorwaarden voor rekening van de Koper komt;
- verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de Website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website;
- de inhoud van sites waarnaar door middel van een link op de Website wordt verwezen;
- schade, van welke aard ook, die partijen (zullen) lijden als gevolg van de deelname aan de Veiling of het gebruik van:
- de Website;
- enige andere door de NVV aangeboden dienst; en/of
- de door de NVV verstrekte informatie;
- eventuele tekortkomingen van deze derden die door de Verkoopster, de Veilingnotaris, de Vastgoedadviseur en/of de NVV zijn ingeschakeld;
- een Registratie die niet tijdig is afgerond om het door de bieder beoogde Bod uit te brengen;
- enige vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de NVV als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van de NVV, zoals maar niet uitsluitend: internetstoringen, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere apparatuur of in software, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door derden;
- de afwezigheid van een permanente en/of gelijktijdige toegang tot internet en/of de Website om mee te bieden;
- de snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding.
2. Geen enkele medewerker van de Verkoopster en geen van de door de Verkoopster direct of indirect ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur, de NVV en de Veilingnotaris), is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken. De bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers of door de Verkoopster ingeschakelde derden (daaronder begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie met betrekking tot het Registergoed, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
Artikel 14. Vereniging van Eigenaren / splitsing
Op het Registergoed is van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars Vereniging van eigenaars Hoofdsplitsing gebouw "De Pionier" te Haarlem", gevestigd te Haarlem, bestaande uit:
Hartman 2006
(a) het modelreglement, vastgesteld bij akte op zeventien januari tweeduizend zes verleden voor mr. A.G. Hartman, notaris te Amsterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Amsterdam) op zeventien januari tweeduizend zes in register Hypotheken 4, in deel 19399 nummer 166; en
(b) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van splitsing in appartementsrechten op vijf oktober tweeduizend tien verleden voor mr. L.G.M. Roos, (destijds) notaris te Beverwijk, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf oktober tweeduizend tien in register Hypotheken 4, in deel 58938, nummer 21;
(c) het modelreglement bij ondersplitsing, vastgesteld bij akte op zestien mei tweeduizend zes verleden voor mr. A.G. Hartman, notaris te Amsterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Amsterdam) op zestien mei tweeduizend zes in register Hypotheken 4, in deel 19495 nummer 156; en
(d) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van ondersplitsing in appartementsrechten op vijf oktober tweeduizend tien verleden voor mr. L.G.M. Roos, (destijds) notaris te Beverwijk, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf oktober tweeduizend tien in register Hypotheken 4, in deel 58938, nummer 23;
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de servicekosten drieëntachtig euro en drieëndertig cent (EUR 83,33) per maand. De achterstallige servicekosten zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor rekening van de koper en bedragen per juni tweeduizend negentien eenduizend vierhonderdacht euro en zeventig cent (EUR 1.408,70).
Het aandeel in het reservefonds bedraagt: negenhonderdachtenveertig euro en vijftig cent (EUR 948,50).
Artikel 15. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar voormelde op zevenentwintig oktober tweeduizend tien voor de te Haarlem gevestigde notaris mr J.F.P. de Beer verleden akte van levering, welke akte bij afschrift werd ingeschreven op het kantoor van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op diezelfde dag in deel 59006, nummer 108, welke erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen geacht worden woordelijk in deze akte te zijn opgenomen. Een kopie van die akte zal aan deze akte worden gehecht."
Tevens wordt verwezen naar een akte van levering, op zevenentwintig oktober tweeduizend tien verleden voor mr. J.F.P. de Beer, notaris te Haarlem, waarvan een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op zevenentwintig oktober tweeduizend tien, in deel 59006 nummer 108, waarin staat vermeld:
"BIJZONDERE LASTEN EN BEPERKINGEN
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt:
A. voor wat betreft het kadastrale perceel nummer 3401 verwezen naar een akte van levering op achtentwintig december tweeduizend zes verleden voor mr. Th.H.G.M. Batenburg, notaris te Beverwijk, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op diezelfde dag in register Hypotheken 4, deel 51359, nummer 98, waarin onder meer voorkomt:
"Ten aanzien van bijzondere lasten en beperkingen van civielrechtelijke aard die met betrekking tot het verkochte bestaan, wordt verwezen naar een akte van levering op twee november negentienhonderd drieënzeventig verleden voor (oud) notaris H.B. van der Meer en van welke akte een afschrift is overgeschreven in de openbare registers ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Haarlem, thans Amsterdam, op zeven november daarna in Register 4, in deel 3052, nummer 85, waarin onder meer het volgende voorkomt, woordelijk luidende:
"6. Het is de koopster bekend dat bij na te melden akte van transport van twee september negentienhonderd zeven en vijftig ten laste van het kadastrale perceel gemeente Haarlem sectie G nummer 3195, hetwelk bij deze akte is verkocht, is voorbehouden, gevestigd en aangenomen een erfdienstbaarheid van uit- en toegang, woordelijk luidende als volgt:
"Voorts verklaarden de comparanten voor te behouden en te vestigen een erfdienstbaarheid van uit- en toegang naar en van de Wethouder Roodenburgstraat over een pad ter breedte van één meter gelegen op het hiervoor verkochte perceel kadastraal bekend gemeente Haarlem sectie G nummer 3195 langs de gehele westelijke kadastrale grens daarvan en aansluitend aan het bestaande pad gelegen langs de noordelijke grens van het perceel genummerd 3217 dier Gemeente en sectie zulks ten laste van het voornoemde perceel nummer 3195 en ten behoeve van de percelen kadastraal bekend Gemeente Haarlem Sectie G nummers 3212, 3220, 3219, 3218 en 3217;"
7. Schade enzovoorts.
9. Deze verkoop en koop geschiedt onder de algemene verkoopsvoorwaarden 1962, vastgesteld bij besluit van de raad der gemeente Haarlem van veertien maart negentienhonderd twee en zestig, nummer 40, met welke algemene verkoopvoorwaarden de koopster verklaart volkomen bekend te zijn en welke algemene verkoopsvoorwaarden worden aangevuld met de navolgende bedingen:
a. de grond is bestemd voor de bouw van een opslag- en distributieruimte voor een groothandel in verfartikelen en parkeergelegenheid, te stichten volgens door burgemeester en wethouders van de gemeente goed te keuren plannen. Verkoop en detail is niet toegestaan.
b. de bebouwing mag uitsluitend overeenkomstig de bestemming worden gebruikt.
c. de afscheiding van de openbare weg moet worden geplaatst op een gemetselde of betonnen voeting;
d. de binnengrensafscheidingen, de afscheidingen met de aan de gemeente verblijvende grond en eventuele achter- en tussenpaden moeten door de koopster worden aangebracht, respectievelijk aangelegd en worden onderhouden ten genoegen van burgemeester en wethouders van de gemeente;
e. de aan de buitenzijde van de bebouwing aan te brengen reclame behoeft, evenals de aan te brengen naamborden - in de ruimste zin - de goedkeuring van burgemeester en wethouders van de gemeente;
f. de aan te brengen zonweringen behoeven, wat kleur en constructie betreft, de goedkeuring van burgemeester en wethouders van de gemeente;
g. het buitenonderhoud van de bebouwing moet geschieden ten genoegen van burgemeester en wethouders van de gemeente; uit welstandsoverwegingen zal de bebouwing steeds als één geheel worden aangemerkt;
h. het niet voor bebouwing bestemde gedeelte van de grond moet ten genoegen van burgemeester en wethouders van de gemeente binnen één jaar na de voltooiing van het gebouw als tuin en/of verhard terrein worden aangelegd en onderhouden;
i. het bepaalde in artikel 6 van de algemene verkoopsvoorwaarden 1962 geldt mede ten aanzien van verkeersborden, lichtmasten en trottoirkolken;
j. indien de koopster, voordat de op het verkochte te stichten bebouwing is gerealiseerd, tot verhuur aan anderen dan de B.V. Sigma Coating, verkoop of uitgifte in erfpacht van de grond of een gedeelte daarvan aan derden wenst over te gaan, dient zij aan de gemeente Haarlem het voorkeursrecht tot koop daarvan te verlenen tegen de genoemde koopprijs of een evenredig gedeelte daarvan, verhoogd met samengestelde interest op basis van vijf procent van de koopsom per jaar. De koopster dient alsdan aan de gemeente een schriftelijke aanbieding te doen. De gemeente dient binnen een termijn van drie maanden te berichten of zij al dan niet van de aanbieding gebruik wenst te maken. Bij overschrijding van die termijn vervalt het voorkeursrecht.
Indien de gemeente van haar voorkeursrecht gebruik mocht maken zullen de op de eigendomsoverdracht vallende kosten voor haar rekening zijn;
k. op de overdracht is van toepassing paragraaf 17 lid 4 van de toelichting overgangsbeschikking omzetbelasting 1968 en de gemeente zal terzake van het nog verder bouwrijp maken na een januari negentienhonderd negen en zestig haar in rekening gebrachte casu quo te brengen omzetbelasting niet in aftrek brengen op de voet van artikel 43 van de wet op de omzetbelasting;
l. 1. De koopster zal op of nabij het verkochte geen wijzigingen in de grondwaterstand en/of de grondwaterhuishouding brengen of doen brengen of aan derden gelegenheid geven tot het brengen van zodanige wijzigingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders van de gemeente.
2. de toestemming bedoeld in de vorige bepaling wordt schriftelijk aan burgemeester en wethouders van de gemeente verzocht onder opgave van de plaats waar, de wijze waarop, de mate waarin en de periode gedurende welke de verzoekster wijziging in de grondwaterstand en/of de grondwaterhuishouding wenst te brengen.
3. De verzoekster verschaft daarenboven aan burgemeester en wethouders van de gemeente de inlichtingen, welke zij alvorens op het verzoek te beslissen opportuun oordelen.
4. Burgemeester en wethouders van de gemeente kunnen de gevraagde toestemming om hun moverende redenen weigeren.
5. Zij zijn bij het verlenen van toestemming bevoegd daaraan de voorwaarden te verbinden, welke zij wenselijk oordelen.
6. De onder sub 5 bedoelde voorwaarden kunnen onder meer betrekking hebben op het houden van toezicht, de te gebruiken apparatuur, het treffen van voorzieningen ter fine van controle en van het voorkomen van schade en wat dies meer zij, alles voor rekening van de verzoekster.
7. Ook, wanneer zulks niet met zoveel woorden bij het verlenen van toestemming wordt herhaald, zal de toestemming uitsluitend zijn verleend onder de volgende voorwaarden:
a. Burgemeester en Wethouders van de gemeente zijn te allen tijde bevoegd de verleende toestemming in te trekken casu quo de daarbij gestelde voorwaarden aan te vullen of te wijzigen indien de voorwaarden niet stipt worden nageleefd of wanneer continuatie der toestemming en/of van de daarbij gestelde voorwaarden naar het oordeel van burgemeester en wethouders van de gemeente schade veroorzaakt aan of gevaar van schade oplevert voor personen of eigendommen van de gemeente of van derden.
b. Aan de mondeling of schriftelijk gegeven aanwijzingen van hem, die door burgemeester en wethouders van de gemeente met het houden van toezicht is belast, dient terstond gevolg te worden gegeven.
8. De koopster zal, indien een der vorengestelde bepalingen of een der aan de toestemming verbonden voorwaarden door haar zelf of door derden geheel of gedeeltelijk niet wordt nageleefd, door het enkele feit der overtreding, zonder dat enigerlei waarschuwing of sommatie vooraf behoeft te gaan, een direct opeisbare en niet voor vermindering vatbare boete, als bedoeld in artikel 9 van de algemene verkoopsvoorwaarden 1962, per overtreding verbeuren, zulks onverminderd de bevoegdheid der gemeente daarenboven in zodanig geval het onder 7 sub a hiervoor bepaalde toe te passen dan wel nakoming der bepalingen of voorwaarden en in alle gevallen schadevergoeding, voor zover daartoe termen aanwezig zijn, te vorderen.
9. Het verlenen van toestemming, de daarbij gestelde voorwaarden, het geven van aanwijzingen, het intrekken ener verleende toestemming of het wijzigen of aanvullen der voorwaarden, een en ander als hierboven bepaald, laten onverkort:
a. de verplichting van de koopster en van, naast haar, anderen, die wijziging brengen in de grondwaterstand of de grondwaterhuishouding, schade tengevolge van die wijziging aan personen of eigendommen van de gemeente of van derden te voorkomen;
b. de aansprakelijkheid van de koopster en van naast haar vorenbedoelde anderen tegenover de gemeente of derden, indien zodanige schade mocht worden toegebracht.
10. De gemeente is niet gehouden tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling jegens de koopster die op of bij het gekochte water aan de bodem onttrekt, indien deze schade wordt veroorzaakt tengevolge van het gestelde in deze verkoopbepaling of de op grond daarvan verleende toestemming.
m. de hiervoor onder a tot en met l gestelde voorwaarden en deze voorwaarde dienen bij elke vervreemding van het verkochte of bij vestiging van zakelijk genotsrecht daarop in elke akte van eigendomsoverdracht of vestiging te worden opgenomen."
B. voor wat betreft de kadastrale percelen nummers 4025 en 4027 wordt verwezen naar een akte van levering op éénendertig december tweeduizend acht verleden voor mr. M. Deubel, notaris te Beverwijk, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op diezelfde dag in register Hypotheken 4, deel 56069, nummer 171, waarin onder meer voorkomt:
"Ten aanzien van bijzondere lasten en beperkingen van civielrechtelijke aard die met betrekking tot het verkochte bestaan, wordt verwezen naar:
een akte op vijf november negentienhonderd drieënzestig verleden voor notaris F.L. Wichman, destijds gevestigd te Haarlem, van welke akte een afschrift is ingeschreven in voormelde openbare registers (destijds te Haarlem) op tien december negentienhonderd drieënzestig in Register 4, deel 2474, nummer 146, waarin onder meer het volgende voorkomt, woordelijk luidende:
"Rechtdoende:
Spreekt uit ten verzoeke van eiser en ten name van de Gemeente Haarlem in het belang der volkshuisvesting de onteigening van (a) voormeld onroerend goed, gelegen in de gemeente Haarlem en aldaar kadastraal bekend als Haarlem sectie G nr. 2990 tot een grootte van 0.06.36 HA.,
(b) het als erfdienstbaarheid gevestigd recht van doorvaart van en naar het Noorder buiten Spaarne, gevestigd ten behoeve van het gehele perceel Gemeente Haarlem sectie G Nr. 2990, waarmede zijn bezwaard de percelen kadastraal bekend als gemeente Haarlem sectie G nrs. 3283, 5286, 2991, 2601, 2602, 1502 en 12304, alle eigendom van de Gemeente Haarlem.”
een akte op vier februari negentienhonderd vijftig verleden voor notaris J.P.F. Messer, destijds gevestigd te Haarlem, van welke akte een afschrift is ingeschreven in voormelde openbare registers (destijds te Haarlem) op diezelfde dag in Register 4, deel 2279 nummer 10, waarin onder meer het volgende voorkomt, woordelijk luidende:
"a. ten behoeve van de gemeente Haarlem afstand te doen van het vaarrecht, het welk als erfdienstbaarheid gevestigd is ten behoeve van de hem in eigendom behorende percelen, kadastraal bekend gemeente Haarlem, sectie G nummers 2601 en 2602 en ten laste van de kadastrale percelen dierzelfde gemeente en sectie nummers 3286, 3283 en 2991 in eigendom behorende aan de gemeente Haarlem, alsmede ten laste van het perceel kadastraal bekend alsvoren nummer 2990.”.
ALGEMENE EN BIJZONDERE VERKOOPVOORWAARDEN
Op de verkoop en levering van het verkochte zijn van toepassing de hoofdstukken 1, 2 van de Algemene Verkoopvoorwaarden van de gemeente Haarlem, vastgesteld bij Raadsbesluit van acht januari negentienhonderd zevenennegentig, nummer 4-1997, voor het laatst gewijzigd op zes juli tweeduizend vier.
Van hoofdstuk 3 zijn alleen de artikelen 3.1, 3.2, 3.3, 3.9, 3.11. 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17 en 3.18 van toepassing.
Daarnaast is in het koopcontract nog het navolgende bepaald:
"Artikel 3 Bestemmingsbeding
De grond is bestemd voor de bouw van een appartementencomplex met bedrijfsruimte, bestaande uit 20 appartementen sociale koop en 22 appartementen vrije sector koop, conform de bouwaanvraag met als registernummer 2008/0042 d.d. 4 januari 2008.
Artikel 4 Kettingbeding
Het bepaalde in artikel 3.16 van de Algemene Verkoopvoorwaarden is van toepassing op artikel 3.11 van de Algemene Verkoopvoorwaarden en op artikel 6 van de koopovereenkomst, zodanig dat de verplichtingen voortvloeiende uit deze artikelen als kettingbeding zijn opgenomen en daardoor moeten worden opgelegd aan elke opvolgende verkrijger van het verkochte.
Artikel 5 Kwalitatieve verplichting
Het bepaalde in artikel 3.17 van de Algemene Verkoopvoorwaarden is van toepassing op artikel 2.10, 3.9 en 3.12 van de Algemene Verkoopvoorwaarden en artikel 3 van deze overeenkomst, zodanig dat de aangewezen artikelen blijven rusten op het registergoed en zullen van rechtswege overgaan op degene(n) die de zaak onder bijzondere titel zal verkrijgen.
Artikel 6 Milieubepaling
Het thans te verkopen perceel maakt slechts een klein gedeelte uit van het toekomstig te bebouwen perceel. Om deze reden wordt de grond in de huidige staat geleverd. Koper verklaart dit perceel voor eigen risico en voor eigen kosten mee te nemen in het totale bodemonderzoek en een eventuele sanering.
Uitgangspunt bij deze verkoop is dat de grond slechts in geringe mate verontreinigd is en de kosten van een eventuele sanering redelijk en billijk zijn.
Artikel 7 Ingebruikname grond
Voorafgaande aan de ingebruikname van de grond dienen de uitgiftegrenzen te zijn uitgezet door het bureau Vastgoedinformatie van de afdeling Vastgoed. Koper dient hiertoe zelf telefonisch of schriftelijk een afspraak te maken.
Indien het perceel grond bestemd is voor bebouwing, dient de koper zorg te dragen vor een zogenaamde KLIC-melding zodat alle aanwezige kabels en leidingen van de nutsbedrijven voorafgaande aan de bouw inzichtelijk zijn."
Ter uitvoering van het voorgaande verklaren partijen:
Kettingbeding
1. Koper is verplicht en verbindt zich hierbij jegens de Gemeente, die dit voor zich aanvaardt, het in artikel 3.11 van de Algemene Verkoopvoorwaarden (Gedoogplicht) gestelde bij overdracht van het geheel of een gedeelte van het registergoed, alsmede bij de verlening daarop van een beperkt recht, aan de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde op te leggen en in de akte van overdracht of verlening van een beperkt recht woordelijk op te nemen.
De woordelijke tekst van dit artikel luidt:
"Artikel 3.11 Gedoogplicht
1. De koper is verplicht te gedogen dat al hetgeen ten behoeve van openbare voorzieningen op, in of boven de grond is aangebracht wordt onderhouden en dat al hetgeen noodzakelijk is ten behoeve van openbare voorzieningen op, in of boven de grond zal worden aangebracht en onderhouden.
2. De koper is verplicht al hetgeen ingevolge lid 1 van dit artikel is aangebracht bevestigd te laten.
3. Alle schade, welk een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, bestaan, herstellen of vernieuwen van de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken, zal door de verkoper op haar kosten worden hersteld of, indien de koper wenst, aan de koper worden vergoed.
4. De koper is verplicht, voorzover in redelijkheid van hem gevergd kan worden, op zijn kosten die maatregelen te treffen ter voorkoming van schade aan de aanwezige zaken, omschreven in lid 1 van dit artikel, welke verkoper of de eigenaren van die zaken noodzakelijk achten.
5. De koper is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade welke door beschadiging van de aanwezige zaken, bedoeld in lid 1, door zijn toedoen of nalaten wordt veroorzaakt."
2. Bij niet nakoming van deze verplichting verbeurt koper een direct opeisbare boete van vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00) ten behoeve van de Gemeente, met de bevoegdheid voor de Gemeente om daarnaast nakoming en eventueel meer geleden schade te vorderen.
3. Op gelijke wijze als hiervoor bepaald, verbindt koper zich jegens de Gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in de lid 1 bedoelde artikelen en in het onderhavige lid opgenomen verplichting om dit door te geven zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/beperkt gerechtigden. Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de Gemeente het beding aan.
Kwalitatieve verplichtingen
Bij deze worden aan koper opgelegd de navolgende verplichtingen, in de vorm van kwalitatieve verplichtingen als bedoeld in artikel 252 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek:
1. Indien en voorzover mogelijk de verplichtingen als hiervoor bij 'Kettingbeding' vermeld.
2. De verplichtingen uit hoofde van:
a. artikel 3 van de koopovereenkomst, waarvan de woordelijke tekst luidt:
"Artikel 3 Bestemmingsbeding
De grond is bestemd voor de bouw van een appartementencomplex met bedrijfsruimte, bestaande uit 20 appartementen sociale koop en 22 appartementen vrije sector koop, conform de bouwaanvraag met als registernummer 2008/0042 d.d. 4 januari 2008."
b. van artikel 2.10 van de Algemene Verkoopvoorwaarden, waarvan de woordelijke tekst luidt:
"Artikel 2.10 Recht op verrekening bij intensivering van de bebouwing
1. Indien in een later stadium de bebouwingsoppervlakten vergroot zullen worden, dient de koper voor deze vergroting alsnog een toebetaling te doen aan de gemeente op basis van de dan geldende gemeentelijke grondprijzen.
2. Koper is verplicht van zijn voornemen tot intensivering van de bebouwing melding te maken aan het Vastgoed, onverminderd hetgeen krachtens de Bouwverordening is vereist."
c. van artikel 3.9 van de Algemene Verkoopvoorwaarden, waarvan de woordelijke tekst luidt:
"Artikel 3.9 Verbod tot verkoop aan consument
1. Het is verboden het terrein of de daarop te stichten bebouwing te gebruiken of te laten gebruiken voor handelsdoeleinden waarbij levering van goederen of waren direct aan de consument plaatsvindt.
2. Bij overtreding van dit verbod zal koper een direct opeisbare boete verschuldigd zijn van € 2.500,- voor elke week waarin bedoelde overdracht aan de consument plaasvindt of geconstateerd wordt, dit nadat de wederpartij terzake van de overtreding door de verkoper bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot in gebreke is gesteld."
d. van artikel 3.12 van Algemene Verkoopvoorwaarden, waarvan de woordelijke tekst luidt:
"Artikel 3.12 Erfdienstbaarheden over en weer voor opstallen
1. Ten behoeve en ten laste van het (de) in de koopovereenkomst vermelde uit te geven gebouw(en) en ten behoeve en ten laste van het (de) in de koopovereenkomst vermelde naastgelegen gebouw(en), worden gevestigd een aangenomen, al zodanige erfdienstbaarheden waardoor de toestand waarin die percelen zich ten opzichte van elkaar bevinden, gehandhaafd blijft.
2. Onder ander geldt dit voor wat betreft de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse kabels, leidingen, rioleringen, waterafvoeren, ventilatiesystemen, lichtinval, inankeringen, inbalkingen en overbouwingen. Hierdoor kan echter nooit een verbod tot bouwen of verbouwen worden verstaan.""
C. voor wat betreft het kadastrale perceel nummer 3719 wordt verwezen naar een akte van levering op één juni tweeduizend tien verleden voor mr. J.F.P. de Beer, notaris te Haarlem, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op twee juni daarna in register Hypotheken 4, deel 58377, nummer 35, waarin onder meer voorkomt:
"Ten aanzien van bijzondere lasten en beperkingen van civielrechtelijke aard die met betrekking tot het verkochte bestaan, wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst, ingeschreven in deel 11579 nummer 40, waarin onder meer het volgende voorkomt, woordelijk luidende:
"Artikel C.
De koper verklaart ermede bekend te zijn dat het zich eventueel op de verkochte grond bevindende boombestand zoveel mogelijk dient te worden gespaard en dat de zich op het verkochte bevindende bomen niet mogen worden gekapt tenzij hiervoor door de direkteur van de sector Natuur en Milieu van de gemeente Haarlem krachtens de desbetreffende bepalingen van de kapverordening van de gemeente vergunning is verleend.
Artikel D
1. De koper of zijn rechtverkrijgenden is/zijn verplicht te gedogen dat al hetgeen ten behoeve van openbare voorzieningen op, in of boven het verkochte is aangebracht wordt onderhouden en al hetgeen noodzakelijk is ten behoeve van openbare voorzieningen op, in of boven het verkochte zal worden aangebracht en onderhouden.
2. Alle schade, welke een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, bestaan, herstellen of vernieuwen van de in lid 1 van dit artikel bedoelde taken, zal door de gemeente Haarlem op haar kosten worden hersteld of, indien de koper danwel zijn rechtverkrijgenden dat wenst/wensen, aan de koper danwel zijn rechtverkrijgenden worden vergoed.
3. De koper danwel zijn rechtverkrijgenden is/zijn verplicht, voorzover in redelijkheid van hem/hen gevergd kan worden, op zijn/hun kosten die maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan de aanwezige zaken, omschreven in lid 1 van dit artikel, welke Burgemeester en Wethouders van Haarlem dan wel de eigenaren van die zaken noodzakelijk achten.
4. De koper danwel zijn rechtverkrijgenden is/zijn te allen tijde aansprakelijk voor alle schade welke door beschadiging van de aanwezige zaken, bedoeld in lid 1 van dit artikel, door zijn/hun toedoen of nalaten wordt veroorzaakt.
Artikel E.
1. De koper danwel zijn rechtverkrijgenden is/zijn verplicht en verbindt/verbinden zich jegens de verkoper, die dit voor zich aanvaardt, het bepaalde in de artikelen C en D alsmede dit artikel E bij overdracht aan een nieuwe verkrijger in de eigendom danwel beperkt gerechtigde in de akte van overdracht op te nemen, voorzover deze verplichtingen niet van rechtswege zullen overgaan op degene(n) die het goed onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald dat diegenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen mede gebonden zullen zijn, zulks op verbeurte van een direkt opeisbare boete van vijf en twintigduizend gulden (ƒ. 25.000,--) per woning of bedrijfseenheid ten behoeve van de gemeente Haarlem, met de bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of de eventueel geleden schade te vorderen.
2. Op gelijke wijze als hiervoor onder 1 bepaald verbindt/verbinden de koper danwel zijn rechtverkrijgenden zich jegens de gemeente Haarlem tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in de artikelen C en D alsmede dit artikel E als de verplichting om dit door te geven zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/beperkt gerechtigden, welk beding namens de gemeente Haarlem zal dienen te worden aangenomen door de vervreemder.”
In voormelde akte is tevens een voorkeursrecht opgenomen ten behoeven van Gemeente Haarlem. Blijkens een aan deze akte gehecht schrijven maakt Gemeente Haarlem geen gebruik van dit voorkeursrecht. Hiermee is dit voorkeursrecht uitgewerkt."
Enzovoorts
"In voormelde akten van splitsing komt onder meer het navolgende voor, woordelijk luidende:
"Artikel 40a Aanbiedingsplicht
1. Indien een eigenaar(hierna tevens te noemen: de aanbieder) van een (onder- )appartementsrecht met bestemming parkeerplaats (indexnummers 83 tot en met 176) dit appartementsrecht wenst te vervreemden als bedoeld in artikel 40 lid 1, is hij verplicht dat appartementsrecht(en) eerst te koop aan te bieden aan de overige eigenaars van de appartementsrechten met de indexnummers 4 tot en met 82, die alsdan een recht van voorkeur tot koop hebben.
2. Aanbieder biedt het (de) appartementsrecht(en) dat (die) hij wil vervreemden aan door middel van een brief aan het bestuur van de hoofdvereniging.
In die brief vermeldt hij de koopprijs alsmede de overige voorwaarden en bepalingen waaronder hij een koopovereenkomst wenst te sluiten.
Het bestuur is verplicht binnen tien (10) dagen na ontvangst van de hiervoor vermelde brief, over de inhoud van die brief een schriftelijke mededeling te doen aan de eigenaars van de appartementsrechten met de indexnummers 4 tot en met 82.
3. Binnen éénentwintig (21) dagen na de in lid 2 bedoelde mededeling van het bestuur dienen voormelde eigenaars, die van hun recht van voorkeur gebruik willen maken, dit schriftelijk aan het bestuur mede te delen, bij gebreke waarvan hun recht van voorkeur is vervallen; de eigenaars die tijdig hebben verklaard van hun recht van voorkeur gebruik te willen maken worden hierna aangeduid als "gegadigden".
4. Indien meerdere aangeschreven eigenaars van het aanbod gebruik wensen te maken zal de toewijzing geschieden door middel van een verloting te verrichten door een notaris binnen tien dagen na de in lid 3 vermelde termijn. De notaris wordt aangewezen door het bestuur. Elke gegadigde krijgt een rangnummer. De door het bestuur en de notaris in verband met de loting gemaakte kosten zijn voor rekening van de aanbieder.
5. Binnen drie (3) dagen na het verstrijken van de in lid 3 gestelde termijn casu quo na de loting deelt het bestuur aan de aanbieder en de gegadigden schriftelijk mede wie de toegewezen gegadigde (de gegadigde met het hoogste rangnummer) is waarmee de aanbieder de koopovereenkomst zal sluiten. Tot aan het tekenen van de koopovereenkomst heeft de aanbieder het recht om zijn aanbod in te trekken.
De koopovereenkomst dient binnen twee (2) weken na dit schrijven door partijen ten overstaande van een notaris te worden ondertekend. De akte van levering dient binnen vier (4) weken na het tekenen van de koopovereenkomst te worden verleden.
6. Indien de gegadigde die door het lot is aangewezen in gebreke blijft in de verplichting tot tekenen van de koopovereenkomst respectievelijk tekenen van de akte van levering, zal de gegadigde met het opvolgende rangnummer diegene zijn waarmee de aanbieder de koopovereenkomst dient te sluiten, onverminderd het recht van de aanbieder op schadevergoeding van de eerste gegadigde.
7. Indien geen van de eigenaars van een appartementsrecht met de indexnummers 4 tot en met 82 van zijn recht van voorkeur tot koop gebruik wenst te maken, is de aanbieder gedurende een periode van zes (6) maanden na dagtekening van de brief als bedoeld in lid 2 vrij het desbetreffende appartementsrecht aan een derde te vervreemden voor tenminste eenzelfde koopprijs en onder dezelfde voorwaarden als hij het appartementsrecht heeft aangeboden als bedoeld in lid 2.
Indien de aanbieder gedurende deze periode het appartementsrecht voor een lagere koopprijs of onder andere voorwaarden wenst te vervreemden of indien de aanbieder het appartementsrecht na het verstrijken van deze periode wenst te vervreemden, dient hij het appartementsrecht wederom conform bovenstaande paragrafen aan de eigenaars van de appartementsrechten met de indexnummers 4 tot en met 82 aan te bieden.
8. Vorenvermelde aanbiedingsplicht geldt niet:
a. ingeval van gedwongen openbare verkoop casu quo bij executoriale verkoop door de hypotheekhouder met gebruikmaking van het bepaalde in artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek; of
b. voor een overeenkomst tot vervreemding als bedoeld in artikel 40 lid 1 die mede inhoudt een vervreemding van één van de appartementsrechten met indexnummers 4 tot en met 82;
c. voor een overeenkomst tot vervreemding als bedoeld in artikel 40 lid 1 aangegaan door Preferent Projectontwikkeling of Stichting Pré Wonen.
9. Indien een eigenaar in strijd met vorenbedoelde aanbiedingsplicht overgaat tot vervreemding van een van de appartementsrechten met indexnummers 83 tot en met 176, verbeurt hij een zonder rechtelijke tussenkomst onmiddellijk opeisbare boete van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) ten behoeve van de hoofdvereniging.
Elke eigenaar is verplicht bij wijze van kettingbeding deze bepalingen op verbeurte van een boete van vijftig duizend euro (€ 50.000,00) ten behoeve van de hoofdvereniging aan een opvolgende eigenaar op te leggen en om opvolgende eigenaars te verplichten om deze bepalingen op te leggen bij elke volgende overgang onder bijzondere titel.
10. De vereniging kan in een voorkomend geval van het vorenstaande ontheffing verlenen. De vereniging kan aan het verlenen van de ontheffing voorwaarden verbinden."
KETTINGBEDING
1. Overeenkomstig het bepaalde in de koop-/aannemingsovereenkomst en de hiervoor geciteerde artikelen uit de splitsingsakten, is een eigenaar van een (onder- )appartementsrecht met bestemming parkeerplaats (indexnummers 83 tot en met 176) die dit appartementsrecht wenst te vervreemden verplicht dat appartementsrecht(en) eerst te koop aan te bieden aan de overige eigenaars van de appartementsrechten met de indexnummers 4 tot en met 82, die alsdan een recht van voorkeur tot koop hebben.
2. Indien een eigenaar in strijd met voorgaande overgaat tot vervreemding van een van de appartementsrechten met indexnummers 83 tot en met 176 verbeurt hij een zonder rechtelijke tussenkomst onmiddellijk opeisbare boete van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) ten behoeve van de hoofdvereniging.
4. Elke eigenaar is verplicht bij wijze van kettingbeding voormelde bepalingen en het onderhavige boetebeding op verbeurte van een boete van vijftig duizend euro (€ 50.000,00) ten behoeve van de (hoofd)vereniging aan een opvolgende eigenaar op te leggen en om opvolgende eigenaars te verplichten om deze bepalingen op te leggen bij elke volgende overgang onder bijzondere titel."
Enzovoort
"KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN
Ter uitvoering van het bepaalde in de koop-/aannemingsovereenkomst worden hierbij door verkoper aan koper de navolgende kwalitatieve verplichtingen opgelegd en door koper aanvaard: de verplichting om te dulden, dat door en voor rekening van de gemeente Haarlem casu quo enig nutsbedrijf, op aan of boven het gekochte en/of het gebouw zoveel en zodanige panelen, kabels, draden, buizen, isolatoren, rozetten en pijpstellingen in verband met geleidingen voor water, gas, centrale antenne-inrichting, elektriciteit, telefoon, riolering of andere openbare doeleinden, verkeers- en straatnaamborden zijn of worden aangebracht, onderhouden, hersteld, vervangen en verwijderd als de gemeente casu quo het betreffende nutsbedrijf noodzakelijk mocht achten. Ook dient de koper te gedogen dat in de nabijheid van het gekochte en/of het gebouw eventueel bouwwerken van nutsbedrijven worden aangebracht."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoopster ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 16. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Artikel 17. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 18. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) een stuk van de gemeente Haarlem de dato vier maart tweeduizend negentien waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Spaarndamseweg e.o. van de gemeente Haarlem, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(c) voormeld reglement van de vereniging van eigenaars, waarin is vastgesteld dat de bestemming van het Registergoed is: woning met berging.
Artikel 19. Aanvaarding "as is, where is"
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 20. Aansprakelijkheid verkoopinformatie
Voorts geldt nog het volgende:
Verkoopinformatie
Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de bieder volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde informatie (de "Verkoopinformatie").
Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om een gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.
In deze context geldt het navolgende:
(a) De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt.
Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door de Rechthebbende.
Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk.
De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het Registergoed.
(b) Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoopster dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoopster daarvoor zijn ingeschakeld, een en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens.
Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoopster of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 21. Uitdrukkelijke aanvaarding lasten en beperkingen
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
Artikel 22. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Foto's
Downloads
Bodemloketrapport.PDF pdf-document
Bodemrapport1_1551685934928.pdf pdf-document
Regels wonen.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen kaart.PDF pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart Haarlem G 4032 A47.PDF pdf-document
brochure.pdf pdf-document
kostenopgave.xls Excel-document
akte van ondersplitsing.pdf pdf-document
akte van splitsing.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.