Livingstonelaan 56 Utrecht

10

jul

2019

Livingstonelaan 56
3526 HN Utrecht

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 10 juli 2019
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 25 juni 2019 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie S, complexaanduiding
988-A, appartementsindex 16, omvattende:
a. het drieduizend vierhonderd tien/ één honderd vijfenvijftigduizendste (3.410/155.000ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Livingstonelaan te Utrecht, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie S, nummer 982, groot tien aren achtentwintig centiare (10a 28 ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede woonlaag alsmede de bij het gebouw behorende afgesloten ruimte tot berging, gelegen op de derde woonlaag, plaatselijk bekend te 3526 HN Utrecht, Livingstonelaan 56.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie S, complexaanduiding 988-A, appartementsindex 16, omvattende: a. het drieduizend vierhonderd tien/ één honderd vijfenvijftigduizendste (3.410/155.000ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Livingstonelaan te Utrecht, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie S, nummer 982, groot tien aren achtentwintig centiare (10a 28 ca); b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede woonlaag alsmede de bij het gebouw behorende afgesloten ruimte tot berging, gelegen op de derde woonlaag, plaatselijk bekend te 3526 HN Utrecht, Livingstonelaan 56.
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 10 juli 2019 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 6 augustus 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. F.M. Heinsbroek

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend, de zitting terzake heeft plaatsgevonden op 2 juli 2019 en de beschikking zal worden afgegeven op 10 juli 2019.
Er zal onder meer worden gegund onder de opschortende voorwaarden van:
a) het toekennen van de rechter van het recht om het huurbeding in te roepen; of
b) de beschikking van de rechter dat er geen sprake is van verhuur; of
c) de verklaring van de koper dat zij geen waarde hecht aan een uitspraak inzake het huurbeding.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 2.036,29.
Bijdrage VvE per maand € 120,56.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 25 juni 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 6 augustus 2019.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 716 dhr F.M. Heinsbroek.

Foto's
Downloads
Afschrift openbaar register Hyp 4 dl 1564 nr 37 reeks UTRECHt.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
brondocument 1871-20-HYP4 onroerende zaken.pdf pdf-document
Energielabel E voorlopig.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
splitsingstekening 1.pdf pdf-document
splitsingstekening 2.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart Utrecht-S-988-16.pdf pdf-document
verklaring gebruik en bestemming gemeente Utrecht.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
opgave vve.pdf pdf-document
vve opgave deel 2.pdf pdf-document
kostenoverzicht WONINGEN 2.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.